Μεταβολές της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τον Νόμο 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137 της 13/9/17) & N. 4512/2018 Μεγαλύτερη προβολή

"Μεταβολές της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας σύμφωνα με τον Νόμο 4488/2017 & N. 4512/2018" | Φυσική Παρουσία

webinar_21.03.2018_dc

Ημερομηνία: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Ώρες διεξαγωγής: 16:00–21:00

Εισηγητές: Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Περισσότερες λεπτομέρειες

€ 50,00 με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.
Μεταβολές και με νόμους:
Ν. 4472/2017, Ν. 4485/2017, Ν. 4487/2017, Ν. 4509/2017 & N. 4512/2018

Θεματολογία:
Εργατική Νομοθεσία:
Νέες υποχρεώσεις εργοδοτών στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Σ.ΕΠ.Ε. - Ο.Π.Σ.
• Ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της εργασιακής σχέσεως (καταγγελίας σύμβασης εργασίας, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου)
• Προθεσμίες υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ των εντύπων Ε5-Ε7-Ε6
• Νέες διαδικασίες ενημέρωσης και υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ της οικειοθελούς αποχώρησης - Εξώδικη ενημέρωση των εργαζομένων
• Συνέπειες παράλειψης ενημέρωσης
• Αναγγελία υπερωριών και υπερεργασίας
• Αναγγελία εργαζομένων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα
• Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ προγραμμάτων εργασίας οδηγών ΚΤΕΛ & Τουριστικών Λεωφορείων
Τροποποίηση διατάξεων ελέγχου ΣΕΠΕ & Κυρώσεις παραβατικότητας
• Επιτόπιος έλεγχος ΣΕΠΕ
• Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά των παραβατών της εργατικής νομοθεσίας.
Επέκταση των διατάξεων για την προστασία της μητρότητας
• Στις εργαζόμενες που αποκτούν τέκνα
Ειδική άδεια γονέων με τέκνα που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα
Διατάξεις για την απασχόληση τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας
Θέματα πολιτικής δικονομίας επί εργατικών διαφορών
• Καθυστέρηση πληρωμής μισθών
• Κύρος καταγγελίας Σύμβασης εργασίας
• Ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) απαιτήσεις από μισθούς σε πλειστηριασμό. Προϋποθέσεις
• Υποχρεωτική διαμεσολάβηση για αξιώσεις από μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών - Γενικά για την διαμεσολάβηση
• Ειδική απαρτία κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων για κήρυξη απεργίας
Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Θέματα βλαπτικής μεταβολής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μισθών
Καθιέρωση συστήματος ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την απασχόληση των Γεωργικών Εργατών και Αλιεργατών
• με το ειδικό βιβλίο

Ασφαλιστική Νομοθεσία ν. 4387/2016 & τροποποιήσεις του:
Τι ισχύει από 1.1.2018 για την ασφάλιση
• βάση υπολογισμού εισφορών από 1.1.2018 & 1.1.2019
• αμοιβές με απόδειξη δαπάνης ή τίτλο κτήσης
Συνέπειες για απασχόληση συνταξιούχων
• πριν την ισχύ του νόμου 4387/2016 και
• μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016
Συνέπειες λόγω παράλληλης ασφάλισης από 1-1-2017
με ενδεικτικά παραδείγματα.
• Εισφορές μισθωτών - εργοδοτών - Λοιπών προσώπων που καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38
• Εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών σύμφωνα με το άρθρο 39
• Ασφαλιστικές εισφορές ατομικών επιχειρήσεων
• Εταίρων Ο.Ε. - Ε.Ε.- Ε.Π.Ε.
• Εταίρων – Διαχειριστών ΙΚΕ
• Μελών Δ.Σ. με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω ή μικρότερο του 3% κ.λπ.
• Αποδέσμευση της ασφάλισης από την ιδιότητα του δικηγόρου ή μηχανικού
• Εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη μισθωτών - αυτοαπασχολούμενων - ελεύθερων επαγγελματιών – ΟΓΑ
• Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ καθώς και στον κλάδο Πρόνοιας
• Μεταβατική Ρύθμιση για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Προερχόμενους από το ΕΤΑΑ με παραδείγματα υπολογισμού
• Εισφορές για Επικουρική ασφάλιση
Εισφορές αγροτών σύμφωνα με το άρθρο 40
Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθεισών Εισφορών
Αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ΑΝ 1846/1951 υπόχρεος αποζημίωσης εργαζόμενου σε εργατικό ατύχημα
Παραγραφή αξιώσεων ΕΦΚΑ